[av_section min_height=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#a3a3a3′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]

[av_one_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_button label=’Algemene voorwaarden downloaden’ link=’manually,/wp-content/uploads/2017/05/Algemene-voorwaarden-pdf.pdf’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_one_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_third][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Algemene Voorwaarden
Van de besloten vennootschap Bemmel Container Service B.V., hierna te noemen “BCS”, gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen, gemeente Woerden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht d.d. 28 maart 2006, onder nummer 58/2006

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen (offertes/prijsopgaven) tot, acceptaties van respectievelijk alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen BCS en wederpartij, strekkende tot verkoop (en levering) van zaken, het verlenen van diensten en verhuur van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden van welke aard ook (bijvoorbeeld vervoeren of doen vervoeren van zaken, aanneming van werk). De totstandkoming van een overeenkomst impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door wederpartij. Wederpartij met wie eenmaal onder vigeur van onderhavige algemene voorwaarden zal zijn gecontracteerd, stemt alzo in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden (ook) op latere (nog te sluiten) overeenkomsten tussen BCS en wederpartij.
Eventueel door wederpartij zelf gehanteerde (eigen) Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. In geval wederpartij in zijn acceptatie (aanvaarding) verwijst naar eigen c.q. andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden van BCS zullen derhalve te allen tijde prevaleren boven die, welke (eventueel) door wederpartij plegen te worden gehanteerd.
Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing, nietig, vernietigbaar of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts die betreffende bepaling als niet geschreven (kunnen) worden beschouwd, doch zullen voor het overige deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die het doel en de strekking van de terzijde gestelde bepaling(en) zoveel mogelijk recht doet.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig indien deze door BCS en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alzo overeengekomen afwijkingen zullen hoe dan ook niet automatisch (ook) gelden voor (op)volgende overeenkomsten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk toch mocht worden overeengekomen. In geval het bepaalde in een afzonderlijke overeenkomst c.q. aanbieding daartoe afwijkt van, c.q. strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de betreffende overeenkomst c.q. aanbieding.

Artikel 2 Aanbiedingen, Totstandkoming Overeenkomst, Wijzigingen/ Meerwerk
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of anderszins zijn gedaan, geschieden vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders mocht zijn vermeld. BCS is gerechtigd een gedane aanbieding te herroepen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nadere, mogelijkerwijs in de toekomst tussen partijen te sluiten (andere) overeenkomsten. Elke aanbieding is (mede) gebaseerd op de (getrouwheid van de) door wederpartij terzake verstrekte mondelinge danwel schriftelijke informatie, gegevens, materialen en/of bescheiden, wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan, op BCS rust te dier zake geen eigen onderzoeksplicht.

Alle overeenkomsten binden BCS eerst nadat deze schriftelijk door BCS zijn bevestigd, de overeenkomst door partijen is ondertekend danwel nadat BCS begin van uitvoering aan de te
verrichten prestatie heeft gegeven.

Een afwijking van een gedane aanbieding kan BCS eerst dan binden, indien deze afwijking door BCS schriftelijk is bevestigd c.q. BCS zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijdens BCS is deze op geen enkele wijze gebonden aan beweerdelijk zijdens BCS mondeling gedane toezeggingen of aan beweerdelijke afspraken tussen wederpartij en ondergeschikte personeelsleden van BCS.

Wijzigingen in een totstandgekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien tijdens het verrichten van de overeengekomen prestatie blijkt dat het voor een behoorlijke (verdere) uitvoering noodzakelijk is om het overeengekomene te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele meerkosten ten gevolge van noodzakelijke wijziging c.q. aanpassing komen voor rekening van wederpartij.

Indien BCS op verzoek of met instemming van wederpartij prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van het overeengekomen vallen, zullen deze prestaties door wederpartij aan BCS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BCS. BCS is evenwel nimmer gehouden aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 3 Prijzen
De overeengekomen prijs is – zo van toepassing – conform de door BCS te hanteren prijslijst, tenzij anders is overeengekomen. Gedane prijsopgaven zijn immer vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn opgegeven prijzen gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren, daaronder begrepen inkoopprijzen. Indien na het afgeven van een aanbieding of na het totstandkomen van een overeenkomst sprake mocht zijn van verhoging van één of meer van de betreffende kostprijsfactoren, bijvoorbeeld in geval van verhoging van belastingen, invoerrechten, wisselkoerswijzigingen, heffingen van overheidswege, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften, verhoging van de prijzen van materialen, grondstoffen, verhoging van lonen of anderszins, is BCS gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Dusdanige toegestane verhoging van de prijs geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden c.q. overeengekomen prijzen immer exclusief btw en andere eventuele heffingen van overheidswege, zo ook exclusief transport-, verpakkings-, afleverings-, service- en onderhoudskosten. De betreffende prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders aangegeven.
Een samengestelde aanbieding c.q. prijsopgave verplicht BCS niet tot het verrichten van een gedeelte van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel afgegeven prijs.

Artikel 4 Aanvang Prestatie, Uitvoering overeenkomst
De door BCS opgegeven aanvangs- c.q. leveringstermijn met betrekking tot de te verrichten prestatie heeft immer (slechts) als bij benadering te gelden en is derhalve geen zogenaamde fatale termijn in de
zin van de wet, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook, betekent niet dat BCS in
verzuim geraakt en verplicht BCS dan ook niet tot enigerlei vergoeding van de daardoor voor wederpartij ontstane schade, noch verkrijgt wederpartij daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst, dan wel geeft zulks aan wederpartij het recht haar eigen verplichting(en) uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomst(en) op te schorten. Eerst een schriftelijke ingebrekestelling met gunning van een redelijke termijn voor nakoming, die vervolgens niet wordt nagekomen, kan BCS onder omstandigheden in verzuim doen geraken. Een overeengekomen levertijd gaat overigens eerst dan lopen nadat BCS alle van wederpartij benodigde gegevens heeft ontvangen, in geval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BCS zijn verstrekt, heeft BCS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en daarenboven de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op wederpartij te verhalen.

BCS zal de te verrichten prestatie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BCS is gerechtigd diens te leveren prestatie geheel danwel deels te laten verrichten door (een) derde(n). Wederpartij vrijwaart BCS voor eventuele aanspraken van een derde, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt en welke schade aan wederpartij ook is toe te rekenen.

BCS is gerechtigd in gedeelten te presteren.
Wederpartij zal te allen tijde moeten zorgen voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd. Wederpartij is gehouden BCS uit zichzelf en onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang (kunnen) zijn.

Artikel 5 Overmacht
Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden – van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet of niet langer kan worden gevergd – heeft BCS het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid – zo van toepassing – van het wel reeds uitgeoefende gedeelte van de overeenkomst, dan wel is BCS, in geval van tijdelijke overmacht, gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien na ommekomst van de voornoemde termijn van maximaal 6 maanden nog steeds sprake mocht zijn van onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden, is BCS alsnog gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere, van de wil van BCS onafhankelijke omstandigheid c.q. complex van omstandigheden de welke blijvend of tijdelijk verhindert dat BCS de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting(en) nakomt.

Van overmacht is in elk geval (maar niet uitsluitend) sprake – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan – indien BCS na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, in geval van werkstaking of bedrijfsbezetting (bij BCS zo ook bij bedrijven
waarvan BCS voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, oorlog, waarbij Nederland al dan niet is
betrokken, oorlogsgevaar, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van materialen bij BCS, verkeers (file) – of andere vervoersproblemen, brand, watersnood, waterschade, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en voorts alle overige van de wil van BCS onafhankelijke omstandigheden binnen het bedrijf van BCS, dan wel binnen het bedrijf van haar (toe)leverancier(s).
BCS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BCS diens verbintenis had moet nakomen.

Artikel 6 Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een andere door BCS te bepalen en nader aan te geven wijze, bijvoorbeeld middels overboeking op een door BCS aan te duiden bankrekening.
Een reclamatie terzake een factuur dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij BCS te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van recht daartoe. Wederpartij is in geval van reclamatie niet gerechtigd diens betalingsplicht op te schorten, dan wel een beroep te doen op compensatie (verrekening). Wederpartij is derhalve niet gerechtigd een gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
BCS heeft te allen tijde het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst maar ook reeds voorafgaande aan de tenuitvoerlegging, afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering(en) dan wel vooruitbetaling (geheel of ten dele), al dan niet in contanten, te verlangen. Bij weigering of onvermogen tot het stellen van passende zekerheid, bijvoorbeeld middels borgstelling, bankgarantie, (waar)borgsom dan wel geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling, is BCS gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden (zonder dat wederpartij deswege recht op schadevergoeding verkrijgt) en desgewenst – zo van toepassing – wel reeds geleverde zaken terug te nemen, een en ander onverminderd het recht van BCS op schadevergoeding.
Bij niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim en komt BCS automatisch, derhalve zonder de noodzaak van een aanmaning of ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente toe vanaf de vervaldag van de betreffende factuur c.q. het overeengekomen tijdstip van betaling tot aan de dag der algehele voldoening. Alsdan worden ook alle overige vorderingen van BCS op wederpartij direct opeisbaar, voor zover zulks al nog niet het geval was, en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder afzonderlijke ingebrekestelling in. Betalingsverplichtingen van wederpartij jegens BCS zijn zogenaamde brengschulden.
In geval wederpartij diens betalingsverplichting niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt, is deze daarenboven de door BCS vervolgens in alle redelijkheid te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. Deze zogenaamde buitengerechtelijke kosten, de welke alsdan zijn aan te merken als vermogensschade (ex artikel 6:96, tweede lid, sub c Burgerlijk Wetboek) zijdens BCS, worden gefixeerd op een percentage ad 15% van het totaal verschuldigde, zulks onverlet het recht van BCS om aan te tonen dat deze vermogensschade in voorkomend geval een hogere beloopt
dan 15% van het verschuldigde. Alle in redelijkheid door BCS te maken gerechtelijke kosten komen evenzeer integraal voor rekening van wederpartij, ook die kosten die door BCS in het kader van een aanhangige gerechtelijke procedure mochten worden gemaakt en die uitstijgen boven het uiteindelijk door de rechter vast te stellen bedrag ten titel van proceskostenveroordeling (de zogenaamde te
liquideren proceskosten), dit laatste in de situatie waarin BCS volledig dan wel voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld.
De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigd geworden rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan ook al vermeldt wederpartij zelf dat enigerlei betaling betrekking heeft op een (andere) factuur.
BCS is in voorkomend geval gerechtigd tussentijds – in gedeelten – te factureren. Artikel 7 Opslag, Risico, Eigendomsvoorbehoud, Retentierecht
In geval wederpartij – bij (af)levering van zaken – een en ander niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt of wil afnemen, danwel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, is BCS gerechtigd de zaken voor rekening en risico van wederpartij op te slaan.
Het risico voor door wederpartij van BCS gekochte zaken gaat op deze laatste over op het moment waarop de zaken aan de wederpartij feitelijk worden geleverd en daarmee in de feitelijke macht van wederpartij worden gebracht. Behoudens het hierna gestelde in lid 3 van dit artikel zal ook de eigendom van de door wederpartij gekochte zaken op datzelfde moment overgaan.
In afwijking van het in de tweede volzin van het vorige lid bepaalde, geldt dat zolang wederpartij niet aan al diens verplichtingen jegens BCS terzake de betreffende overeenkomst, voorgaande overeenkomst(en) c.q. terzake vorderingen van BCS op wederpartij uit welke hoofde ook, heeft voldaan of daarvoor afdoende (voortdurende) zekerheid heeft gesteld, BCS zich de eigendom van alle verkochte en (af)geleverde zaken voorbehoudt. De eigendom van verkochte zaken gaat eerst dan op wederpartij over, zodra deze laatste aan al diens verplichtingen jegens BCS heeft voldaan. Voor het geval BCS diens eigendomsrechten daadwerkelijk wil uitoefenen, geeft wederpartij nu reeds voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan BCS c.q. een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BCS zich bevinden en deze terug te nemen. Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van BCS alle medewerking te verlenen aan effectuering van het terugneemrecht op straffe van verbeurte van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag zolang wederpartij te dier zake in gebreke blijft. Al de uit de effectuering van het terugneemrecht voortvloeiende kosten komen voor rekening van wederpartij, terwijl deze laatste jegens BCS daarenboven ten volle gehouden is de door BCS geleden schade (daaronder begrepen winstderving), ten gevolge van de niet-betaling, te vergoeden.
Door BCS verkochte en geleverde zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij door deze laatste worden doorverkocht, geleverd, be- en verwerkt c.q. gebruikt. Wederpartij heeft niet het recht om deze zaken op welke andere wijze ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van BCS te onttrekken. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden, wederpartij is gehouden de polis op eerste verzoek van en aan BCS ter inzage te geven. In geval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij wederpartij op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is wederpartij gehouden BCS hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen.

In geval BCS zaken van de wederpartij onder zich heeft, heeft BCS het recht die zaken onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat wederpartij al diens verplichtingen jegens BCS uit hoofde van de overeenkomst, daaronder begrepen een verplichting tot vergoeding van schade, heeft voldaan, tenzij wederpartij voor de voldoening daaraan reeds anderszins afdoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens BCS – daaronder begrepen haar leidinggevende werknemers, doch uitdrukkelijk niet (daaronder begrepen) door BCS ingeschakelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren – is BCS nimmer aansprakelijk voor enigerlei door wederpartij te lijden schade. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld zijdens BCS c.q. diens leidinggevend personeel ligt bij de wederpartij.
Onverlet het vorenstaande aanvaardt BCS nimmer aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden aangedragen gegevens.
In geval BCS aansprakelijk mocht blijken jegens wederpartij is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot zogenaamde direkte schade en is BCS nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake de betreffende prestatie waaruit de aansprakelijkheid mocht voortvloeien, dan wel, in geval de aansprakelijkheid van BCS mocht zijn verzekerd en de verzekeraar ook tot uitkering overgaat, maximaal ten belope van het door de verzekeraar daadwerkelijk uit te keren bedrag. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. BCS is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade van wederpartij, indien deze schade is aan te merken als zogenaamde indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, stagnatieschade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade c.q. schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zien niet op een onverhoopte productenaansprakelijkheid zijdens BCS jegens wederpartij voor door laatstgenoemde te lijden schade uit hoofde van de artikelen 185 en 190 Boek 6 Burgerlijk wetboek.
Wederpartij is gehouden BCS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (een verzekeraar van wederpartij die ageert uit regres daaronder begrepen) met betrekking tot door BCS aan wederpartij geleverde zaken c.q. door BCS in het kader van de overeenkomst ten behoeve van wederpartij verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten, dientengevolge waarvan die derden schade mochten hebben geleden, daaronder begrepen doch niet uitsluitend de zogenaamde productenaansprakelijkheid.

Artikel 9 Reclamaties
Reclamaties terzake de kwaliteit van de geleverde zaken, de (wijze van tenuitvoerlegging van de door BCS) verrichte prestatie of anderszins, worden door BCS enkel dan in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen nadat zij aan wederpartij zijn gebleken of redelijkerwijs (dat wil zeggen bij normale controle) hadden kunnen blijken, schriftelijk, onder deugdelijke, gedetailleerde opgave van aard en omvang van de klacht aan BCS kenbaar zijn gemaakt, zulks op straffe van verval van recht. Tardieve reclamatie betekent dat de door BCS verrichte prestatie als aanvaard en goedgekeurd heeft te gelden. Wederpartij dient BCS in de gelegenheid te stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de reclamatie al dan niet gegrond is. Indien een reclamatie gerechtvaardigd blijkt, is BCS uitsluitend gehouden tot (uit)levering van een andere, wel deugdelijke zaak, aanvullende levering, wel juiste en correcte nakoming van de overeengekomen prestatie c.q. herstel van het ondeugdelijke werk,
een en ander zonder dat dit wederpartij daarenboven aanspraak geeft op enigerlei schadevergoeding.
Het indienen van een reclamatie ontslaat wederpartij niet van diens betalingsverplichtingen jegens BCS, noch geeft zulks wederpartij het recht diens betalingsverplichtingen vooralsnog op te schorten, laat staan de overeenkomst te ontbinden. Artikel 10 Bijzondere bepalingen terzake huur (containers e.d.)
Een huurperiode vangt aan (uiterlijk) op de dag van vertrek van het gehuurde bij BCS en eindigt (eerst) op de dag waarop het gehuurde met alle toebehoren, derhalve compleet, door BCS is terug ontvangen, tenzij tussen partijen anders mocht zijn overeengekomen. In geval het gehuurde niet aan het einde van een overeengekomen huurperiode door BCS is terug ontvangen, heeft BCS vooreerst aanspraak op een evenredige vermeerdering van de huurprijs, maar daarnaast ook aanspraak op vergoeding van de door BCS eventueel tengevolge van de tardieve retournering te lijden schade, waaronder begrepen winstderving. BCS is gerechtigd om vooraf een voldoende hoge borgsom van wederpartij te verlangen.
Tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen zijn noodzakelijke kosten van transport, aflevering, montage en demontage (op locatie) voor rekening van wederpartij.
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig haar bestemming. Wederpartij is verplicht het gehuurde als “goed huisvader” te beheren. Wederpartij draagt zorg voor een adequate beveiliging van het gehuurde tegen diefstal en ander onheil. Wederpartij is gehouden een goed beheer te voeren met name (ook) uit veiligheidsoogpunt. Wederpartij dient – zo van toepassing – alle handleidingen, aanwijzingen en voorschriften met betrekking tot het gehuurde, daaronder begrepen de van overheidswege geldende voorschriften c.q. te geven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik en plaatsing van het gehuurde, in acht te nemen. Wederpartij verklaart door ingebruikname van het gehuurde en na een eventuele, direct uit te voeren controle, het gehuurde in goede staat te (zullen) hebben ontvangen, het in die goede staat te zullen houden en aldus na afloop van de huurperiode in dezelfde, derhalve goede staat – dat wil ondermeer zeggen schoon, zonder mankementen, weer terug te bezorgen, een en ander behoudens normale slijtage (hetwelk voor rekening van BCS is). De kosten van reiniging, vervanging, herstel c.q. reparatie, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, corrosie of als gevolg van een onmiskenbare materiaal- of constructiefout, zijn derhalve geheel voor rekening en risico van wederpartij. Reparaties welke noodzakelijk zullen zijn als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldige behandeling, herstelwerkzaamheden van wederpartij of derden, technische werking van andere bij wederpartij in gebruik zijnde zaken, enig handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of als gevolg van welke andere omstandigheid ook, zijn voor rekening en risico van wederpartij.
De algehele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gehuurde en het gebruik daarvan ligt bij wederpartij.
Het is wederpartij niet toegestaan het gehuurde te (doen) verplaatsen naar een andere plaats dan de overeengekomen (aflever)plaats, behoudens in geval wederpartij gebruiker hieromtrent heeft geïnformeerd en BCS daarin vervolgens ook heeft ingestemd, zo ook in geval zulks uitdrukkelijk mocht zijn overeengekomen of zulks uit de aard van het beoogde gebruik ontegenzeggelijk voortvloeit.
Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde, bijvoorbeeld onderverhuur, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijdens BCS verboden. Het gehuurde is en blijft te allen tijde eigendom van BCS.
Wederpartij is het verboden het gehuurde door een derde te (laten) demonteren c.q.repareren. Het plaatsen, wegnemen, bedienen, in bedrijf stellen en het onderhouden van het gehuurde mag enkel geschieden door BCS, althans middels door BCS aangewezen personen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De vorenomschreven activiteiten dienen hoe dan ook te allen tijde uitgeoefend te worden door terzake vakbekwame personen.
BCS is gerechtigd het gehuurde te allen tijde te (doen) controleren. Bovendien is BCS te allen tijde gerechtigd om het gehuurde object tijdens de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardig object, zonder dat zulks wederpartij het recht geeft de huurovereenkomst te ontbinden of aanspraak te maken op schadevergoeding. Wederpartij verplicht zich nu reeds voor alsdan om hieraan steeds diens volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen.
Wederpartij is gehouden BCS onverwijld telefonisch en schriftelijk kennis te geven van een onverhoopte beslaglegging op het gehuurde en is voorts verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder onverwijld op de hoogte te brengen van het bestaan van de huurovereenkomst en daarmede van het eigendomsrecht van BCS.
Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, door welke oorzaak ook, verloren gaat, schade ondervindt dan wel uit de macht van wederpartij geraakt (bijvoorbeeld door vermissing of diefstal), zo ook in geval wederpartij bekend geraakt met omstandigheden die redelijkerwijs tot schade aan het object (zouden) kunnen leiden, dient wederpartij BCS daarvan onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen. Behoudens indien en voor zover tussen partijen anders mocht zijn overeengekomen is wederpartij gehouden om de daardoor door BCS geleden c.q. te lijden schade (gevolgschade daaronder begrepen) integraal te vergoeden en, zo van toepassing, BCS volledig te vrijwaren. De hoogte van de directe schade aan het gehuurde wordt gefixeerd op de vervangingswaarde daarvan, behoudens in geval BCS kan aantonen een hogere schade te hebben geleden, in welk geval wederpartij gehouden is om die hogere schade aan BCS te vergoeden. Wederpartij is jegens BCS daarnaast als gezegd ook aansprakelijk voor de door BCS te lijden indirecte schade (gevolgschade). Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade, boetes en gevolgschade daaronder begrepen, voortvloeiend uit het gebruik c.q. de plaatsing van het gehuurde. Wederpartij is jegens BCS gehouden de laatste te dier zake volledig te vrijwaren. Wederpartij is voorts gehouden om eventuele schade zoals deze is veroorzaakt door het gehuurde onverwijld telefonisch en schriftelijk ter kennis van BCS te brengen. In geval sprake mocht zijn van een strafbaar feit, of zich dit laat aanzien, zulks in verband met schade aan of door het gehuurde, dan verplicht wederpartij zich onverwijld aangifte te doen bij de politie en overigens alle adequate acties te (doen) ondernemen die van wederpartij in alle redelijkheid ook gevergd mogen worden.
In geval sprake is van verhuur van een zaak zonder chauffeur (van BCS) vrijwaart wederpartij BCS voor alle schade (ook aan het gehuurde zelf) en boetes, veroorzaakt tijdens het vervoer van het gehuurde.
Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om nummers, coderingen, waarschuwingen, stickers, plaatjes en dergelijke (in de meest ruim zin), van het gehuurde te verwijderen, over te plakken, weg te slijpen of te schuren danwel anderszins aan het oog te onttrekken.
De – zo van toepassing – kosten van brandstofgebruik en van het dagelijks onderhoud van het gehuurde komen voor rekening van wederpartij.
In geval wederpartij diens betalingsverplichting niet, niet-tijdig dan wel niet volledig nakomt is BCS steeds gerechtigd, tussentijds, prompte afgifte van het gehuurde te verlangen.
De wederpartij staat er jegens BCS voor in dat in het gehuurde geen stoffen worden gedeponeerd waarvoor van overheidswege een verbod tot storting bestaat c.q. waarvoor van overheidswege bijzondere maatregelen terzake storting, verwerking of vervoer zijn voorgeschreven. De wederpartij staat er jegens BCS eveneens voor in dat zich in het gehuurde geen stoffen bevinden waarvan eerstgenoemde weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat contact tussen die stoffen en personen c.q. het gehuurde schadelijk kan zijn voor mens en het gehuurde of andere zaken. In gebreke blijven zijdens wederpartij te dier zake lijdt tot schadeplichtigheid, terwijl BCS bovendien het recht heeft (ver)plaatsing, vervoer en/of storting van het gehuurde c.q. de inhoud daarvan te weigeren.

Artikel 11 Diversen: Ontbinding, Overdracht
Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit de met BCS gesloten overeenkomst voortvloeit, zo ook in de situatie waarin gegronde vrees bestaat dat wederpartij diens (betalings)verplichtingen niet zal nakomen, alsmede in de situatie waarin wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. diens faillissement is aangevraagd, dan wel wederpartij zelf (al dan niet voorlopige) surséance van betaling of diens faillissement aanvraagt, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens onderneming, alsmede indien een verzoek van wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, ten laste van wederpartij enig beslag wordt gelegd, danwel wederpartij door onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen daarvan verliest, wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BCS het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/of – ook al was anders overeengekomen – voor verdere uitvoering aan de zijde van BCS van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst(en) geheel dan wel ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat BCS tot enigerlei schadevergoeding te dier zake gehouden zal zijn, een en ander overigens onverminderd elk ander aan BCS toekomend recht, daaronder begrepen het recht van BCS op vergoeding van de door haar te lijden schade (vervangende schadevergoeding, daaronder begrepen winstderving) ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst, maar ook diens recht om, in plaats van ontbinding, nakoming (al dan niet met aanvullende schadevergoeding) te verlangen. In al deze gevallen is elke vordering die BCS op wederpartij bezit direct en volledig opeisbaar. Het is wederpartij niet toegestaan – behoudens in geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCS daartoe – om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 12 Toepasselijk Recht, Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst (of aanbieding) waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst welke een uitvloeisel is van een zodanige overeenkomst, worden beheerst door Nederlands recht. Op alle overeenkomsten (en aanbiedingen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit de in het eerste lid bedoelde overeenkomst(en) of aanbieding voortvloeiende zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechtbank van de plaats van vestiging van BCS, onverminderd het recht van BCS om het geschil ter
beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de wederpartij, danwel de volgens de wet of het (in voorkomend geval) toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter en onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, waar die voorziening moet worden geëffectueerd.
[/av_textblock]

[/av_two_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_sidebar widget_area=’Sidebar Pages’]

[/av_one_third]
[/av_section]